Seneste projekter

Socialpædagogers kompetencer i arbejdet med små børn anbragt på døgninstitution

19-06-12

Projektet fokuserer på at udforske og analysere socialpædagogers faglige kompetencer i arbejdet med små børn i alderen 0-6 år med sociale og adfærdsmæssige problemer anbragt på døgninstitution.

Inklusion af børn med dansk som andetsprog i de sociale fællesskaber i SFOén

25-05-12

Det ønskes at kvalificere og udvikle den pædagogiske praksis omkring børn med dansk som andetsprog, som bliver kørt i bus til en modtageskole. Der vil være særligt fokus på, hvorledes pædagogerne kan være med til at skabe nogle mere inkluderende miljøer, således børnene kan blive en del af de sociale fællesskaber i SFOén uanset hvilken baggrund, de måtte have med sig.

Bedre daginstitutioner og pædagogisk profession gennem madordninger

09-01-12

Ved indførelse af madordninger får det pædagogiske personale ansvar for børnenes kost og ernæring.

Aktionslæring i ledernetværk

20-12-11

Hvordan skaber institutionsledere et synergisk samspil mellem pædagogfaglighed og ledelsesfaglighed i udøvelsen af deres strategiske ledelsesprksis?

Glidende overgange mellem institutioner

09-12-11

Målet er gennem en inddragelsesproces af de unge at etablere og skabe et ungemiljø for de unge. I projektet rettes der særligt fokus mod ungeinddragelse, helhedstænkning i de unges hverdag, trivsel og sundhed, samt udvikling af de unges handlekompetence og ansvarlighed for eget liv.

Drama og forebyggelse af mobning i børnehaven

07-12-11

Det er projektets mål at undersøge, hvorvidt dramapædagogiske aktiviteter vil kunne understøtte børnehavebørns sociale kompetancer og hermed modvirke stigmatisering og mobning, samt at undersøge, hvilke særlige didaktikker, der knytter sig til en sådan praksis, og hvilke kompetencekrav disse stiller til pædagogen og pædagoguddannelsen

Limboland

25-11-11

Projektet giver mulighed for på en direkte og praktisk måde at kunne indsamle viden på et ellers vidensbegrænset område om unge multietniske indvandrere og udsatte danske unge kriminelle, samt om de pædagogiske processer, der kan medvirke til at integrere de unge i samfundet.

Reflektion over teori og praksis

25-11-11

Formålet med projektet er at frembringe forskningsbaseret refleksions - eller professionsviden med henblik på at udvikle den pædagogiske profession, og dens vidensgrundlag med det sigte at opskrive pædagogers kvalifikationer og kompetencer, så de er på omdrejningshøjde med de behov og vilkår, der følger af den generelle samfundsudvikling

Viden om socialt udsatte børn i pædagoguddannelsen

12-10-11

Fokus er at indkredse og kortlægge, hvilken faglig viden de studerende på pædagogseminarierne tilegner sig gennem deres studieforløb med særlig fokus på deres fremtidige arbejde indenfor daginstitutionsområdet i pædagogisk arbejde med socialt udsatte børn

Mål i anbringelser

20-09-11

En undersøgelse af professionelle socialpædagogiske målformulerings-processer på tre døgninstitutioner for børn og unge