2005

Afsluttede projekter i 2005


Formålet med projektet var at belyse, hvordan børneinstitutioner udgør et socialt rum for børns forskellige udvikling af kulturelle kompetencer.

Projektet havde til formål at afsøge og udvikle didaktiske metoder til hvordan pædagoger, som arbejder i indskolingen, kan anvende drama som æstetisk læreproces til at udvikle de deltagende børns sociale kompetencer

Formålet med projektet var at undersøge, hvordan den faglige ledelse på det pædagogiske område udvikler sig i forbindelse med en kommunes strukturændring og ændring i styrelsesformen (kontraktstyring). Projektet tager udgangspunkt i sammenlægningsprocessen i Bornholms regionskommune og beskriver hvordan aftalestyring mellem regionsrådet og de enkelte pædagogiske virksomheder påvirker den faglige udvikling.

Udvikling af fritidspædagogikken i tre fritidshjem i Hvidovre i et samarbejde mellem fritidshjemmene, Learning Lab Denmark og Højvangsseminariet.

Formålet med projektet er at udvikle en enkel og bæredygtig model til at styrke fortælling og højtlæsning som et værdifuldt redskab i arbejdet med 4-8-årige børns sprogtilegnelse.

Projektet rettede sig mod en gruppe unge med svære personlighedsforstyrrelser. Formålet var, ved hjælp af rideterapi og gruppesamtaler, at udvikle de unges emotionelle og sociale fædigheder

Projektet havde til formål at analysere idrætsbørnehavernes pædagogiske praksis ud fra antagelsen om, at børn socialiseres i relation til den omverden, barnet indgår i - gennem voksen/barn, barn/voksen og barn/barn relationerne.

Udviklingsprojektets formål har været at udbygge/udvikle netværk og sammen sætte fokus på den pædagogiske praksis i aldersintegrerede institutioner med skolebørn.

Formålet har været at kvalificere praktikken på det socialpædagogiske felt i Vejle Amt igennem vidensskabende netværk.

Projektet har skabt en række erfaringer med handleplaner - bogen er et forsøg på at videregive dem. Der er forskel på at få formidlet erfaringer på et kursus - som projektdeltagerne har fået - og på at få dem præsenteret i en bog.

Formålet er at undersøge og beskrive kvaliteten af de metoder, som har været anvendt i organiseringen af kvalificerende og læringsskabende netværk blandt daginstitutionslederne i en kommune

Projektets formål er, i det improvisatioriske møde, at finde frem til den række af musikalske elementer, der tilsyneladende anvendes intuitivt også af mennesker med funktionsnedsættelser.

Rapporten beskriver gennem fortællinger arbejdet i en ungdomsklub på Østerbro, som frekventeres af helt almindelige unge og unge af anden herkomst, men også af en hel del mere eller mindre kriminelle unge.

Projektets formål var at undersøge, om man kan adskille pædagogisk og administrativ ledelse.

Rapporten er et resultat af et projekt, som omfatter udvikling af tre refleksionmåder, der i projektet er implementeret i et praktikforløb.

Projektets overordnede formål var at styrke det eksisterende netværk af støttepædagoger i Roskilde Amt, så den pædagogiske praksis på området kan udvikles.

Det overordnede formål var at højne det pædagogiske udviklingsmiljø i kommunens daginstitutioner.

Dette skrift og dets forskningsfaglige tekster beskriver muligheden for en pædagogik, der bævende - men dog frivilligt - tager afsæt i en filosofisk tænkning og et æstetisk perspektiv på den pædagogiske handling
Sidst opdateret 19-05-2011